Skip to content Skip to footer

งาน “เด็กเล่า ผู้เฒ่าเสริม (The Dugongs Story Telling Project)”

ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรม กับเหล่าอนุรักษ์ทั้งหลาย จับมือกันลงเรือ แล้วมาร่วมกันเล่า ร่วมกันเสริมได้ภายใน
งาน “เด็กเล่า ผู้เฒ่าเสริม (The Dugongs Story Telling Project)”


การส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ และการอนุรักษ์พะยูน วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560
ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ เกาะลิบง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

รู้หรือไม่? เกาะลิบงเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังเชียวนะ และยังคงเป็นแหล่งชุมชนที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก พิเศษไปกว่านั้นชุมชนชาวเกาะลิบงยังคงมีความคงอยู่ซึ่งวัฒนธรรมทางศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเล และความหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อันได้แก่ ความสมบูรณ์ด้วยหญ้าทะเล ซึ่งเป็นอาหารหลักของ “พะยูน” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ และยังมีความสำคัญต่อสัตว์ชนิดอื่นๆ อาทิเช่น หอยชักตีน ปลิงทะเล กุ้ง ปลา

นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาชุมชนเกาะลิบงอย่างยั่งยืน ในการการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิดให้แก่เด็ก เยาวชน และคนในชุมชน โดยส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ภายในชุมชน เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกัน และการอนุรักษ์พะยูน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกาะลิบงในการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูกลุ่มพิทักษ์ดุหยงที่กำลังค่อยๆเลือนหายไป กลับมามีชีวิตชีวา เพื่อสานต่ออุดมการณ์ต่อไป

Present By นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เพิ่มเพื่อน